Nedenstående forretningsbetingelser gælder, når du bestiller nyregistrering af anparts- og aktieselskaber via www.galstselskaber.dk.

Hjemmesiden drives, og dens services leveres af, GALST Selskaber, CVR A/S 32 28 55 70, der har følgende hjemstedsadresse:

GALST Selskaber
c/o Galst Advokataktieselskab
Gammel Strand 44
DK-1202 København K.

GALST Selskaber er ejet af Galst Advokataktieselskab.

Vi er medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Medmindre anden særskilt aftale er indgået, gælder i øvrigt følgende forretningsbetingelser:

1 Ordrer og dokumentation

1.1 Når du sender en ordre på et selskab via vores bestillingsmodul, afgiver du en lang række oplysninger, persondata, herunder for såvel juridiske enheder som private personer.

1.2 Er du advokat eller revisor eller anden rådgiver, og bestiller du et selskab eller anden ydelse hos os på din egen kundes vegne, har du et selvstændigt ansvar for, at disse personer/juridiske enheder har givet samtlige nødvendige samtykker, herunder til at tiltræde selskabets ledelse, ejerkreds, eller stifterkreds. Du indestår som fuldmægtig/repræsentant for, at samtlige nødvendige samtykker, foreligger.
1.3 Er du privatperson eller virksomhed vil vi fremsende stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter samt fuldmagt, der skal underskrives af samtlige personer/enheder førend registrering kan finde sted. Såfremt nogle af selskabsdeltagerne er forhindret i at underskrive, må disse meddele fuldmagt til en anden selskabsdeltager.

1.4 Vi er som alle andre advokatvirksomheder underlagt hvidvaskningsloven. Hvidvaskloven indeholder i § 1, stk. 1, nr. 13 og nr. 14 en bestemmelse om, at stiftelse af selskaber og dermed beslægtet arbejde/rådgivning er omfattet af pligten til at indsamle og opbevare lovpligtige identitetsoplysninger. Vi skal som følge heraf modtage billedlegitimation i form af paskopi eller kørekort. Såfremt stifter er en udenlandsk person skal vi have officielt bevis for vedkommendes registrerede adresse i udlandet. For udenlandske virksomheder gælder det, at vi skal modtage virksomhedsregistreringsbevis fra det pågældende lands registreringsmyndighed, ligesom det her skal fremgå, hvem der er ejer. Der skal foreligge identitetsoplysninger på alle de personer registreringen af selskabet omfatter. Vi opbevarer identitetsoplysningerne.

1.5 Såfremt indskudskapitalen ved kontantstiftelser ikke overføres til vor klientkonto skal kapitalen dokumenteres i form af et af dit pengeinstitut bekræftet kontoudtog, lydende i selskabets navn. Salærandelen skal være indgået på vores klientkonto eller dokumenteret overført, førend udkast fremsendes.

1.6 Straks efter din indtastning vil du modtage en ordrebekræftelse på din bestilling på den mail som du har oplyst til sidst i bestillingsmodulet. Når kapitalen er indgået eller dokumenteret indbetalt og samtlige ovenfor anførte dokumenter indsendt, fremsendes stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter, og fortrydelsesretten ophører dermed. Selskabets dokumenter leveres udelukkende elektronisk i form af filer i PDF-format (Adobe Reader®). Du vil altid kunne modtage disse i et redigerbart format, såfremt det ønskes.

2 Gældende ret og tvister

2.1 Enhver forretningsmæssig forbindelse, al rådgivning, enhver aftale, og ethvert køb hos/med os er undergivet dansk ret, og danske domstole har enekompetence til at afgøre tvister. Danske lovvalgsregler, der peger på anvendelsen af andet end dansk ret (fremmed ret), finder dog ikke anvendelse.

2.2 Sagsanlæg skal ske ved Københavns Byret med sædvanlig ankemulighed til Østre Landsret. I tilfælde af sagsanlæg, er du såvel som selskabet forpligtet til at ville fremmøde for Københavns Byret og/eller Østre Landsrets imod behørigt varsel.

3 Leveringsbetingelser

3.1 Levering af selskabets dokumenter i forbindelse med registreringen er:

  • Stiftelsesdokument
  • Vedtægter
  • Ejerbog
  • Registreringsbevis (sammenskrevet resume) Faktura
  • Øvrige dokumenter kan tilkøbes imod særskilt aftale og særskilt betaling.

3.2 Levering sker altid til den af ordreafgiver afgivne mailadresse i bestillingsmodulet. Vi påtager os intet ansvar, såfremt e-mailadressen er fejlagtigt indskrevet eller af tekniske årsager ikke fungerer, herunder såfremt SPAM-filtre eller tilsvarende måtte forhindre forudsat og sædvanlig levering.

3.3 Sædvanlig leveringstid er op til få timer efter, at vi har modtaget stiftelsesdokument og vedtægter retur i underskrevet stand (gerne pr. e-mail eller som scannet kopi i PDF-format) samt øvrige som ovenfor anført dokumentation.

4 Priser og betaling

4.1 For stiftelse af selskaber gælder følgende prisblad gældende for år 2022 i danske kroner og med den til enhver tid gældende momssats, hvorom der tages forbehold. Nugældende momssats er angivet nedenfor:

Omdannelse af ApS til A/S    DKK 5.000,-
Omdannelse af A/S til ApS       DKK 5.000,-
Stiftelse af anpartsselskab (ApS)          DKK 3.000,-
Stiftelse af aktieselskab (A/S)    DKK 4.000,-
Stiftelse af drift ApS og holdingselskab    DKK 4.500,-
Stiftelse af drift A/S og holdingselskab    DKK 5.500,-

Pligtregistrering
Moms A-SKAT/AM kr. 500,00 + 25 % moms

4.2 Faktura udstedes som regel til det nyregistrerede selskab med mindre andet er aftalt. Salær kan fratrækkes kapitalindskud forinden udbetaling fra vores klientkonto.

5 Fortrydelsesret og annullering

5.1 Du har ret til at fortryde din bestilling, selvom enhver bestilling betragtes som et erhvervsforhold. Fortrydelsesretten ophører som anført under punkt 1.6., når vi har modtaget bestillingen og selskabskapitalen er indbetalt eller er dokumentet indbetalt på selskabets konto, og vi er bekendt dermed. Fortrydelsesretten er gratis at udnytte. Fortrydelse af en bestilling af et selskab skal ske ved skriftlig henvendelse til info@GALST Selskaber.dk. Du vil snarest, og senest inden 1 uge modtage de penge retur, som du måtte have indbetalt (salærandel og eventuel indbetalt selskabskapital). I tilfælde af fortrydelse sker der ikke forrentning af indbetalte beløb.

5.2 Vi annullerer din bestilling, såfremt vi efter gentagne henvendelser ikke modtager fornævnte dokumentationer eller betaling. En måned efter modtagelse og udebleven svar på vores henvendelser vedrørende opfølgning, vil sagen blive henlagt uden yderligere varsel.

6 Forsinkelse

6.1 Længere leveringstider kan forekomme såfremt Erhvervsstyrelsens onlinesystem er ustabilt eller ude af drift, herunder i tilfælde af forsinkelse hos tredjemand (leverandører af vores IT systemer og lignende). Vi vil dog altid holde dig tæt orienteret i et sådant forløb. Vi fraskriver os ethvert ansvar for forsinkelsens konsekvenser også henset til dine øvrige juridiske dispositioner, der måtte være relaterede til GALST Selskaberistreringen. Det er aftalt, at vi ikke hæfter for driftstab, avancetab, følgetab eller andet indirekte tab af nogen art.

7 Reklamation

7.1 Oprettelsen af selskabet og de selskabsretlige dokumenter sker på baggrund af dine egne indtastninger, hvis korrekthed du selv bærer ansvaret for. Ved modtagelsen af selskabsretlige dokumenter påhviler det dig altid selv at gennemgå disse for konstatering af eventuelle fejl fra vores side, herunder for rettelse af egne fejl. Reklamationsindsigelser vedrørende vores eventuelle fejl skal være os i hænde senest 10 dage fra modtagelsen. Efter reklamationsfristens udløb, kan mangelindsigelser ikke længere fremsættes. Hvis du opdager fejl i registreringen i forhold til den bestillingen du har foretaget, skal du straks give meddelelse til info@selskabreg.dk og meddele fejlens art og journalnummer samt selskabets CVR nummer.

8 Personoplysninger

8.1 Nedenstående vilkår gælder for dine oplysninger i det omfang, oplysningerne er at betragte som personoplysninger i persondatalovens forstand. Personlysninger i persondatalovens forstand er bl.a. oplysninger om fysiske personers navne, adresser mv., herunder tilsvarende oplysninger om enkeltmandsejede virksomheder samt f.eks. navn og stilling på ansatte i virksomheder eller offentlige myndigheder. De oplysninger, som du giver til os i forbindelse med dit køb (navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse osv.) samt oplysninger, som du i øvrigt måtte give til os, behandles fortroligt i henhold til lov om drift af advokatvirksomhed (tavshedspligt) og bruges til at ekspedere din bestilling samt i forbindelse med anden kontakt med dig. Personoplysninger transmitteres mellem os i ikke-krypteret form. Personoplysninger gemmes af os på en database på en sikker server, hvortil der ikke er offentlig adgang fra internettet. Vi opbevarer alene dine personoplysninger i det omfang, det er lovligt.

8.2 Ifølge persondataloven har du mulighed for indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger, der vedrører dig. Du kan ligeledes gøre indsigelse mod yderligere behandling af dine personoplysninger.

8.3 Vores hjemmeside opsamler oplysninger om din identitet og din adfærd. Det sker blandt andet ved brug af såkaldte "cookies". Oplysningerne benyttes til at beskrive, hvordan vores hjemmeside benyttes, herunder til statistiske formål. Alle oplysninger, som indsamles, behandles fortroligt og overføres ikke til lande uden for EU/EØS. Oplysningerne behandles af en ekstern databehandler, som udfører hosting af vores hjemmeside. Du kan få nærmere oplysninger om eventuelle personlige registreringer, ved at kontakte os.

9 Øvrige forretningsbetingelser

9.1 I øvrigt finder de almindelige forretningsbetingelser for Galst Advokataktieselskab anvendelse. Disse findes altid i elektronisk form på www.galst.dk, hvortil der henvises.

København, den 1. januar 2016